De kerkenraad

De kerkenraad van de Protestantse Evangelisatie Nieuwlande bestaat met ingang van februari 2022 uit 7 leden, te weten de voorganger (adviserend lid), 3 diakenen en 3 ouderlingen.
Taken die normaal gesproken door kerkrentmeesters gedaan worden zoals onderhoud gebouwen, financiële administratie en de ledenadministratie worden door gemeenteleden gedaan die geheimhouding hebben beloofd aan de gemeente, maar geen onderdeel uitmaken van de kerkenraad.

De kerkenraad ondersteunt de voorganger in zijn/haar werk in de gemeente. Samen dragen zij zorg voor gemeente-opbouw, pastorale zorg en andere werkzaamheden die gedaan moeten worden in de gemeente. Binnen de kerkenraad zijn de functies voorzitter, scriba en algemeen adjunct met alle drie een eigen taak: de voorzitter zit de vergadering voor, de scriba verzorgt het secretariaat van de kerk en de algemeen adjunct is de vervanger van afwezige functionarissen. Deze drie functies samen vormen ook het moderamen, zeg maar het dagelijks bestuur van de Protestantse Evangelisatie Nieuwlande. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergadering voor, maar neemt ook deel aan externe vergaderingen.

De kerkenraadsvergadering

De kerkenraad vergadert één keer per maand in de consistorie van de kerk. De scriba verzorgt de agenda en de vergaderstukken en stuurt deze ongeveer één week voor de vergadering per mail rond.
De voorzitter bereidt de vergadering voor en leidt de bijeenkomst op de avond zelf. De notulist notuleert de vergadering en stuurt de notulen zo snel mogelijk na de vergadering rond met een actielijst en een besluitenlijst.
Tijdens de vergadering worden pastorale en diaconale aangelegenheden besproken, maar ook praktische zaken die geregeld moeten worden. Ouderlingen vergaderen niet apart.
Diakenen komen wel apart bij elkaar om de collecten te tellen en zaken te bespreken die alleen de diaconie aangaat.

Ouderlingen

Alle drie ouderlingen binnen de kerkenraad houden zich bezig met het pastoraat. Zij bezoeken zieken, mensen die alleen zijn of gaan bij echtparen op bezoek die een huwelijksjubileum te vieren hebben. De ouderlingen ondersteunen de voorganger in het pastorale werk.

Diakenen

De diakenen zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van de gaven en de afdracht daarvan. Zij dragen zorg voor speciale inzamelingsacties (bijvoorbeeld de stroopwafelactie) en zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van het collecterooster en het organistenrooster. Ook vervullen zij de taak aan de Heilige Avondmaalstafel

Voorganger:   
Erik Potjes
Voorganger_nieuwlande@outlook.com 

Diaken Voorzitter
B Schonewille
Berhardlaan
Tel. 06-21456011

 

Diaken Scriba
R ten Caat
Brugstraat

Oudeling:
M. Benjamins
Mr van Goorweg
06-43988171

Ouderling:
H. Tangenberg
Steigerwijk
0528352168

Ouderling
T. Snippe-ten Kate
Julianalaan
06-18579697

Diaken
B Beuving
Brugstraat

Diaken
M van Kapel- Seijdel
Boerdijk

Kerkrentmeester:
R. en A. Verweij.
financiële administratie

Kerkrentmeester,gebouwen
D Mol
Joh. Posstraat

Ledenadministratie:
F. Smit
Joh. Poststraat

Scroll naar boven