• Naam ANBI: Prostestantse Evangelisatie Nieuwlande
  Naam kerkgebouw: Bethel
  RSIN: 002638204 ( invullen ivm gift aan ANBI voor Belastingdienst)
  Website adres: www.pknnieuwlande.nl
  e-mail:              scriba_nieuwlande@outlook.com
  Adres:              Brugstraat 8
  Postcode:        7918 AE
  Plaats:             Nieuwlande

De Protestantse Evangelisatie te Nieuwlande is een vereniging en heeft als moedergemeente de Hervormde Kerk te Hollandscheveld. Deze behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
Het statuut (kerkorde) kunt u vinden op de website van de PKN.
De gemeente is sedert 1895 een zelfstandige vereniging als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
De gemeente heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Deze was aangevraagd door de Bond voor Evangelisaties.
Deze beschikking is ook van toepassing op de Protestantse Evangelisatie te Nieuwlande.

Samenstelling bestuur

 • Het bestuur van de Protestantse Evangelisatie Nieuwlande ligt bij de bestuursleden.
  Enkele taken van het bestuur zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad en aan de leden in een ledenvergadering waar een ieder voor uitgenodigd wordt. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in stand houden van de vereniging. Zij belegt daarvoor, uitgezonderd in de zomermaanden, maandelijks een vergadering. Waar mogelijk worden voor verschillende activiteiten ook leden ingeschakeld.

Beloningsbeleid

 • De voorganger, welke parttime aan de Potestantse Evangelisatie verbonden is, wordt uitbetaald volgens de landelijke generale regeling rechtspositie predikanten .
  Gastpredikanten en organisten ontvangen een vergoeding per dienst conform de actuele arbeidsvoorwaardenregeling PKN.
  Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen gemaakte kosten worden vergoed.

Doelstelling

 • Het doel van de vereniging is de bevordering van het geestelijk leven in de Protestantse  Gemeente te Nieuwlande, dan wel in de kerkelijke gemeente waarin zij krachtens een eventuele fusie in de toekomst zal opgaan.
  De vereniging heeft als grondslag: de belijdenis dat de Bijbel het Woord van God is en dat Jezus Christus, de Zoon van God, onze Zaligmaker is, die voor onze zonden en tot ons behoud is gekruisigd en gestorven en tot onze rechtvaardiging is opgewekt.

Activiteiten

 • Om het doel te bewerken wordt door de Protestantse Evangelisatie een aantal activiteiten georganiseerd, welke voor leden en andere belangstellenden beschikbaar zijn. Om deze bekendheid te geven, wordt hiervan melding gemaakt in het de “Kerkbode” die 20 keer per jaar verschijnt en worden op elke zondag, voorafgaand aan de dienst genoemd, in de afkondigingen. Ook worden deze activiteiten bekend gemaakt via de website en facebook.
  Elke zondag wordt er een eredienst belegd in de Bethelkerk. Daarnaast worden per jaar enkele jeugddiensten georganiseerd. Voor de kinderen van de basisscholen wordt tijdens de kerkdienst een aparte samenkomst gehouden, de zondagsschool. Een keer in de maand wordt de “Jeugdkerk” gehouden voor jongeren van het voortgezet onderwijs. Tijdens de ochtenddienst hebben zij hun eigen uur. Voor (oudere) gemeenteleden, die de dienst niet meer kunnen bezoeken, wordt van de kerkdienst een cd-opname gemaakt en beschikbaar gesteld. Gedurende de wintermaanden worden met enige regelmaat jeugd- en zangdiensten georganiseerd.

Beleidsplan.

 • Via Beleidsplan. vindt u het beleidsplan van onze moedergemeente Hervormde Kerk te Hollandscheveld. Daar dit onze moedergemeente betreft is beleidsplan is ook van toepassing voor de Protestantse Evangelisatie te Nieuwlande.

Inkomsten en voorgenomen bestedingen

 • Onze vereniging zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Daarnaast wordt in het november de huis-aan-huis Dankdagcollecte georganiseerd die ook volledig ten goede komt van de eigen gemeente. Tijdens de kerkdiensten zijn er in totaal drie collectes. De eerste collecte is bestemd voor een, van tevoren bekend gemaakt, goed doel. De andere collectes  zijn voor bestrijding van de onkosten en het pastoraat. De vereniging ontvangt jaarlijks een bijdrage van de Bond voor Evangelisaties, van het van Echtensfonds en heeft nog enige, zeer lage, rente-inkomsten. Daarnaast zijn er huurinkomsten van de  “Aula” en van de Pastorie. Ook is er een “Activiteiten commissie” die twee keer per jaar een rommelmarkt organiseert. Zijn er grote of specifieke aankopen nodig dan kan er een beroep worden gedaan op deze commissie.
  Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de voorganger en vergoedingen voor de gastsprekers en organisten.
  Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, kerkgebouw en bijbehorende zalen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Tevens vraagt ook de pastorie het nodige onderhoud.
  De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en de vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht (zie hieronder) is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten

 • Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
  De voorgenomen bestedingen voor het jaar 2019 kunnen afwijken van de bestedingen van het voorgaande verslagjaar in verband met groot onderhoud van kerk- en aanverwante gebouwen.
                                                                  Begr.2018 Inkomsten 2018begroting 2019
200 Baten gebouwen                               11000 12286,5 10000 
1402 Vrijwillige bijdragen                      29000 32502,42 31000 
800 Maandcollecten + giften kerk        6500 6537,31 4500 
201 Dankdagcollecte                                 2000 2572,01 2000 
301 Collectemunten                                   3500 3507,4 3000 
402 Kerkbode/sol.kas                                2000 3967 3900 
600 Kerk-CD                                                     75 180,68 100 
1301 Vakantiecollecte                                         0 79,85 80 
1403 Subsidies                                              5000 11500,43 5500 
1404 Gift activiteitencomm                               0 10000 0 
400   Overige baten                                              0 659,6 0 
      
      
  86928,2 60080 
      
      
      
                                                                                                                                                         Begr 2018 Uitgaven 2018Begroting 2019
100 Abon/contr.quotum.sol.kas                 2500 2771,23 2800 
101 Adm./Beheer                                            1900 1366,69 1400 
300 Collecten tbv derden                              3000 2931,08 3000 
301 Collectemunten                                          500 0 0 
401 Inventaris                                                  2000 50,46 550 
402 Kerkbode                                                  2000 2089,6 2100 
500 Energie                                                      2700 3424,69 3700 
600 Kerk-CD                                                      100 23,66 30 
700 Lasten gebouwen                                    5000 34437,24 5000 
900 Onk. Dienst/catechese,verg. etc,         6000 6236,06 6500 
901 Onkostenvergoeding 0 0 
1001 Preekvoorziening                                 9000 7933,63 8000 
1300 Pastoraat                                            28000 19447,83 25000 
1401 Verzekering                                            1500 1639,75 2000 
800 GEBO                                                               0 3094   
1501 Church for Kids                                             0 921,1   
over                                                                            0 561,18   
                                                                        64200 86928,2 60080 
                                            Inkomsten 2017                                 Begroting inkomsten 2018
200 Baten gebouwen11.126,77 11.000 
1402 Vrijwillige bijdragen31.037,47 29.000 
800 Maandcollecten + giften kerk6.767,99 6500 
201 Dankdagcollecte2.306,51 2000 
301 Collectemunten3.958,90 3500 
402 Kerkbode/sol.kas4.051,00 4000 
500 Energie458,23 250 
600 Kerk-CD70,00 70 
1001 kozijnen9.793,06 0 
1301 Vakantiecollecte0,00 0 
1400 interieurcomm566,00 550 
1403 Subsidies5.500,43 5000 
1404 Gift activiteitencomm0,00 0 
1301 Vakantiecollecte157,55 0 
1501 Church for Kids1.015,00 0 
800 GEBO2.270,00 0 
(begroot) tekort8.031,76 2330 
 87.110,67 64.200 
     
     
     
 Uitgaven 2017                                 Begroting uitgaven 2018
100 Abon/contr.quotum.sol.kas2.478,75 2500 
101 Adm./Beheer1.879,92 1900 
300 Collecten tbv derden2.721,94 3000 
301 Collectemunten551,00 500 
401 Inventaris1.269,06 2000 
402 Kerkbode2.052,00 2000 
500 Energie2.742,26 2700 
600 Kerk-CD121,01 100 
700 Lasten gebouwen25.313,06 5000 
900 Onk. Dienst/catechese,verg. etc,6.133,11 6000 
901 Onkostenvergoeding0,00 0 
1001 Preekvoorziening8.399,82 9000 
1300 Pastoraat29.553,11 28000 
1401 Verzekering1.498,98 1500 
800 GEBO2.227,25 0 
1501 Church for Kids169,40 0 
 0,00 0 
 87.110,67 64200 
     

Naam ANBI: Protestantse Evangelisatie Nieuwlande

Diaconie van de Protestantse Evangelisatie te Nieuwlande

Naam kerkgebouw: Bethel
RSIN: 002638204
Website adres:www.pknnieuwlande.nl
Gegevens penningmeester:
e-mail: :       bruin.12@home.nl
Naam:        J.H.Kleine-de Bruin
Adres:        Julianalaan 12
Postcode:   7918 AJ
Plaats:        Nieuwlande

Visie van de diaconie

We dromen van en streven naar een ideale samenleving, waarbij ieder mens tot zijn of haar recht komt, waar mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen, waar verdraagzaamheid en vrede heerst tussen alle mensen, hoe verschillend ook. Waar alles wordt gedaan om mensen die van het rechte pad afdwalen, weer op het goede spoor te krijgen en een nieuwe start te laten maken. Waar ons handelen als mensen de aarde en al wat erop leeft geen onomkeerbare schade berokkent. Daarnaast wil de diaconie de hele gemeente activeren tot diaconaal denken en handelen.

Bestuurssamenstelling

De diaconie bestaat uit vier leden, waarvan één de rol van penningmeester vervuld.
Het statuut (kerkorde) kunt u vinden op de website van de PKN.

Beloningsbeleid

Diakenen verrichten, evenals de ouderlingen en alle andere vrijwilligers, hun werk pro deo. Wel kunnen aantoonbaar gemaakte kosten worden vergoed.

Inkomsten en bestedingen

De diaconie van de Protestantse Evangelisatie heeft geen winstoogmerk. De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn de collecten en giften.
De diaconie is verantwoordelijk voor het beheer van de aan hun toevertrouwde gelden en goederen..
De diaconie dient ieder jaar een ontwerp collecterooster in. Ook legt zij voor 1 maart haar  jaaroverzicht over het afgelopen kalenderjaar voor aan de kerkenraad. In de jaarlijkse gemeentevergadering, worden de stukken aan de gemeenteleden voorgelegd.
Het vermogen wordt besteed aan projecten en goede doelen. Daarnaast wordt noodhulp gegeven bij rampen, aan zending- en ontwikkelingswerk en aan het werelddiaconaat. Ook is er een potje bestemd voor individuele probleemsituaties in ons dorp en in de directe omgeving.

Missie van de diaconie

De missie van de diaconie van de Protestantse Gemeente Nieuwlande is om namens deze gemeente op vele terreinen in de samenleving actief te zijn in het dorp met als doel om gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen. De dienst van de barmhartigheid is een zaak van de gehele gemeente en staat centraal in ons diaconaal handelen. Dit wil zeggen dat wij als leden van de gemeente van Jezus Christus, als diakenen in het bijzonder, geroepen zijn om oog en oor te hebben voor (groepen van) mensen, die in de knel zijn geraakt. Daarnaast  ook open oog en oor te hebben voor omstandigheden in de samenleving, die dit veroorzaken, met de bedoeling om samen met deze mensen als bondgenoten te zoeken naar oplossingen voor deze knelsituaties.

Overzicht activiteiten     Taken van de diaconie

 • Beheer van de diaconale gelden en goederen.
 • Financiële hulpverlening aan personen.
 • Giftenbeleid binnenlands diaconaat
 • Welzijnszorg.
 • Werelddiaconaat
 • Het organiseren van plaatselijke acties
 • Het gereed brengen van Avondmaalstafel (voorafgaand en tijdens de dienst)

Verkorte staat van baten en lasten Diaconie

 
        
       BEGROTING
BATEN2016 2017 2018 2019
    
        
Opbrengst collectes       1.884,33           2.056,23          2.769,28           2.250,00
Opbrengst acties       1.923,86           1.044,70             344,80              500,00
Overige inkomensten          390,98               170,25                20,29                   9,00
        
Tekort inkomsten          539,09           1.606,34          1.807,36           2.191,00
        4.738,26           4.877,52          3.114,08           4.950,00
        
        
LASTEN2016 2017 2018 2019
    
Diaconaal werk:       
        
Regionaal en Landelijk          844,72           1.112,58             808,10              900,00
Project gezamenlijk diaconie       1.923,86           1.044,70             344,80              500,00
Wereldwijd          992,16           2.434,65          3.306,25           3.000,00
Diaconaal quotum          202,50               194,40             225,00              200,00
Algemene kosten             87,25                 84,37                86,89              100,00
Overige plaatselijke kosten          687,77                    6,82             150,40              250,00
        
        4.738,26           4.877,52          4.921,44           4.950,00